Saturday, February 22

काठमाडौँको टुँडिखेलमा सोनाम ल्होछारको चहलपहल (फोटोफिचर)

January 25, 2020 280

सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा सहभागीहरु, काठमाडौँ – काठमाडौँको टुँडिखेलमा शनिबार आयोजित तामाङ समुुदायको राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा सहभागीहरु ।

तामाङ भेषभूषामा सजिएका युवती, काठमाडौँको टुँडिखेलमा शनिबार आयोजित तामाङ समुुदायको राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा तामाङ भेषभूषामा सजिएर सहभागी भएका युवती ।

झाँकी प्रस्तुत – तामाङ समुदायको राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछार २८५६ को अवसरमा काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिँदै । तस्वीर : पंकज दाहाल

sf7df8f}F, !! df3M
tfdfª e]ife”iffdf ;lhPsf o”jtL
sf7df8f}Fsf] 6’Fl8v]ndf zlgaf/ cfof]lht tfdfª ;d”bfosf] /fli6«o ;f+:s[lts kj{ ;f]gfd Nxf]5f/ sfo{qmddf tfdfª e]ife”iffdf ;lhP/ ;xefuL ePsf o”jtL . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

sf7df8f}F, !! df3M
;f]gfd Nxf]5f/ sfo{qmddf ;xefuLx?
sf7df8f}Fsf] 6’Fl8v]ndf zlgaf/ cfof]lht tfdfª ;d”bfosf] /fli6«o ;f+:s[lts kj{ ;f]gfd Nxf]5f/ sfo{qmddf ;xefuLx? . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

;lxt ¥ofnLdf ;xefuLx? . sf7df8f}F, !! df3M
emfFsL k|:t’t
tfdfª ;d”bfosf] /fli6«o ;f+:s[lts kj{ ;f]gfd Nxf]5f/ @*%^ sf] cj;/df sf7df8f}Fsf] 6F”l8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;f+:s[lts emfFsL k|:t’t ul/Fb} . t:jL
sf7df8f}F, !! df3M
;f]gfd Nxf]5f/ sfo{qmd
tfdfª ;d”bfosf] /fli6«o ;f+:s[lts kj{ ;f]gfd Nxf]5f/ @*%^ sf] cj;/df sf7df8f}Fsf] 6F”l8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;f+:s[lts emfFsL;lxt ¥ofnLdf ;xefuLx? . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;
sf7df8f}F, !! df3M
tfdfª e]ife”iffdf ;lhPsf o”jtL
sf7df8f}Fsf] 6’Fl8v]ndf zlgaf/ cfof]lht tfdfª ;d”bfosf] /fli6«o ;f+:s[lts kj{ ;f]gfd Nxf]5f/ sfo{qmddf tfdfª e]ife”iffdf ;lhP/ o”jtL . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;
sf7df8f}F, !! df3M
tfdfª e]ife”iffdf ;lhPsf o”jtL
sf7df8f}Fsf] 6’Fl8v]ndf zlgaf/ cfof]lht tfdfª ;d”bfosf] /fli6«o ;f+:s[lts kj{ ;f]gfd Nxf]5f/ sfo{qmddf tfdfª e]ife”iffdf ;lhP/ o”jtL . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस्