रोचक

देवी खुशी भएको बेला आफै घण्ट बज्ने मन्दिर

अकलादेवी खुशी भएको बेला आफै घण्ट बज्ने : तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ किल्चोकस्थित अकलादेवीको मन्दिर भित्र रहेको देवीको मूर्ति र घण्ट देखाउँदै पुजारी टोपबहादुर सारु । यस मन्दिरमा देवी खुशी भएको बेला आफै घण्ट बज्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । तस्वीर ः कृष्ण न्यौपाने
साँझ आकाशमा धनुषाकारमा निलो, हरियो, पहेँलो, राता,े बैजनी र सुन्तला रङमा देखिएको इन्द्रेनी : धनगढी उपमहानगरपालिकाको हसनपुर चोकबाट बिहीबार साँझ आकाशमा धनुषाकारमा निलो, हरियो, पहेँलो, राता,े बैजनी र सुन्तला रङमा देखिएको इन्द्रेनी । तस्वीर ः सिद्धराज भट्ट

महामारीजन्य परजीविबाट बाख्रालाई बचाउन भ्याक्सीन लगाउन ल्याउँदै महिला पुरुष : कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा बाख्रामा महामारीजन्य अति तृक्ष्ण भ्यागुते (पिएचएस) होमोगस नामक आन्तरिक परजिवि फेला परेपछि बाख्रालाई बिहीबार भ्याक्सीन लगाउनका लागि ल्याइएका बाख्रा । २३१ परिवारले पालेका ६१४ बाख्रालाई भ्यागुते विरुद्धको खोप र आन्तरिक परिजीवि नियन्त्रण गर्नका लागि औषधी खुवाउने कार्य गरिएको छ । तस्वीर ः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु
स्वास्थ्य चौकी निर्माण ः तनहुँको व्यासनगरपालिका–८ स्थित शहिदग्राम पुलिम¥याङमा निर्माण गरिएको स्वास्थ्य चौकी भवन । रु दुई करोड बढिको लागतमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो । तस्वीर ः सानेबहादुर नेपाली

निर्माणधिन गौशालामा काम गर्दै स्थानीय मजदुर : छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बडहरा गाउँमा निर्माण भइरहेको आधुनिक गौशालामा बिहीबार काम गर्दै स्थानीय मजदुर । छाडा चौपायाका कारण लामो समयदेखि हैरानी ब्येहोर्दै आएका यस स्थानका कृषक गौसाला निर्माण हुने भएपछि खुसी भएको पाइएको छ । तस्वीर ः तीलकराज ओझा

:jf:Yo rf}sL lgdf{0f M
tgx’F, (;fpg -/f;;_ M tgx’Fsf] Jof;gu/kflnsf–* l:yt zlxbu|fd k’lnd¥ofªdf lgdf{0f ul/Psf] :jf:Yo rf}sL ejg . ? b’O{ s/f]8 al9sf] nfutdf pQm ejg lgdf{0f ul/Psf] xf] . t:jL/ M ;fg]axfb’/ g]kfnL
lgdf{0flwg uf}zfnfdf sfd ub}{ :yfgLo dhb’/
!= s}nfnL, ( ;fpg -/f;;_ M 5f8f kz’rf}kfofsf] Joj:yfkgsf nflu wgu9L pkdxfgu/kflnsf–# a8x/f ufpFdf lgdf{0f eO/x]sf] cfw’lgs uf}zfnfdf laxLaf/ sfd ub}{ :yfgLo dhb’/ . 5f8f rf}kfofsf sf/0f nfdf] ;dob]lv x}/fgL Ao]xf]b}{ cfPsf o; :yfgsf s[ifs uf};fnf lgdf{0f x’g] ePkl5 v’;L ePsf] kfOPsf] 5 . t:jL/ M tLns/fh cf]emf
dxfdf/LhGo k/hLljaf6 afv|fnfO{ arfpg EofS;Lg nufpg NofpFb} dlxnf k’?if
s~rgk’/, ( ;fpg -/f;;_ M s~rgk’/sf] z’SnfkmfF6f gu/kflnsf–* df afv|fdf dxfdf/LhGo clt t[I0f Eofu’t] -lkPrP;_ xf]df]u; gfds cfGtl/s k/lhlj km]nf k/]kl5 afv|fnfO{ laxLaf/ EofS;Lg nufpgsf nflu NofOPsf afv|f . @#! kl/jf/n] kfn]sf ^!$ afv|fnfO{ Eofu’t] lj?4sf] vf]k / cfGtl/s kl/hLlj lgoGq0f ug{sf nflu cf}ifwL v’jfpg] sfo{ ul/Psf] 5 . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?
wgu9L, ( ;fpg -/f;;_ M wgu9L pkdxfgu/kflnsfsf] x;gk’/ rf]saf6 laxLaf/ ;fFem cfsfzdf wg’iffsf/df lgnf], xl/of], kx]Fnf], /ftf,] a}hgL / ;’Gtnf /ªdf b]lvPsf] OGb|]gL . t:jL/ M l;4/fh e§
Loading...

Related Articles

Back to top button
Close